Click for full resolution image

108_Page_03.png

Click for full resolution image


"เครื่องพิมพ์" หมายความว่า เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการ
การพิมพ์ เว้นแต่เครื่องพิมพ์ดีด

"การพิมพ์" หมายความว่า การทำด้วยเครื่องพิมพ์ให้
เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใด ๆ โดยการกดหรือโดยใช้
พิมพ์หิน หรือเครื่องกล หรือวิธีเฆมี หรือวิธีอื่นใด อัน
อาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสำเนา

"สิ่งพิมพ์" หมายความว่า สมุด แผ่นกระดาษหรือ
วัตถุใด ๆ ที่พิมพ์หรือเขียนตัวหนังสือหรือตัวเลขรวมทั้ง
บทเพลง แผนที่ แผนผัง แผนภาพ ใบประกาศ ภาพวาด
ภาพระบายสี ภาพถ่าย แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมี
ลักษณะเช่นเดียวกัน

"หนังสือพิมพ์" หมายความว่า สิ่งพิมพ์บรรจุข้อความ
อันมิได้จำกัดไว้ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเป็นแบบเช่นเดียวกันและ
ออกตามลำดับ หรือเจตนาจะออกตามลำดับ มีกำหนด
ก็ตาม ไม่มีกำหนดก็ตาม ต่างฉะบับมีความต่อเนื่องกัน
หรือไม่ก็ตาม

"การออกโฆษณา" หมายความว่า การขาย จ่ายแจก
หรือเสนอขาย เสนอจ่ายแจก ซึ่งสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์