Click for full resolution image

108_Page_02.png

Click for full resolution image


โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรที่จะ
ส่งเสริมเสรีภาพของบุคคลทั้งหลายในการออกโฆษณาความ
คิดความเห็นอย่างบริบูรณ์เท่าที่มีวิสัยจะเป็นไปได้ โดยไม่